Garantivillkor

1. Polarheat påtar sig i enlighet med villkoren i detta garantiåtagande, att bidra till avhjälpande av fel i varan som beror på material- eller tillverkningsfel.

2. Polarheats ansvar omfattar inte rätt för köparen att själv eller genom annan i vidare utsträckning än som följer av punkt 6 nedan avhjälpa fel i varan på Polarheats bekostnad, kräva prisavdrag, hävning eller skadestånd.

3. Polarheats ansvar omfattar endast fel som uppstår under de för varan avsedda arbetsförhållandena och vid en riktig användning av varan i övrigt. Ansvaret omfattar inte fel som orsakas av omständigheter efter att risken för varan övergått på köparen. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll, att varan ej installerats av en certifierad kylmontör och elinstallatör. Slutligen omfattar ansvaret inte extrem förslitning  eller för stor belastning på värmepump.

4. Garantin för företag och organisationer gäller endast fel som visar sig inom 1 år från den dag Polarheat levererade varan. Garantin för privatpersoner gäller fel som visar sig inom 2 år från den dag Polarheat levererade varan.
- Vid kraftigt nedsatt pris tex. "demo" eller beg produkt gäller 6 månaders garanti (se faktura)
- Vid köp med rabatt ej mer än 30% gäller 12 månaders garanti.
- Vid köp med rabatt upp till 50% gäller 6 månaders garanti. 

-  Företag och organisationer erhåller 1 års materialgaranti (reservdel)

-  Privatpersoner erhåller 2 års års materialgaranti (reservdel)

-  2 års fullgaranti vid köp av värmepump+installation (reservdel+arbete)

5. Tillsammans med installation säljs värmepumpar med 2 års fullgaranti. Garantin räknas från datum för leverans och gäller endast under förutsättning att installation är utförd av behörig  installatör från Polarheat, samt att Polarheat har beretts tillfälle till att inspektera felet samt till att därefter besluta om lämplig avhjälpningsåtgärd. För att ett garantiärende skall hanteras, skall detta felanmälas enligt rådande procedur, via Polarheat.se.

6. Köparen skall skriftligen till Polarheat reklamera fel inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts.  I intet fall får köparen reklamera senare än 14 dagar efter utgången av den ansvarstid som bestäms i punkt 4. Reklamationen skall innehålla en utförlig

7. beskrivning av hur felet yttrar sig. Garantianspråk skall åtföljas av fakturanummer eller kontantkvitto samt uppgifter om när reklamerad vara levererades. Köparen förlorar rätten att göra gällande garantianspråk om han inte skriftligen reklamerar fel inom den tid och på det sätt som bestäms i denna punkt.

8. Sedan Polarheat mottagit reklamation och garantianspråk i enlighet med villkoren i detta               garantiåtagande skall Polarheat, om felet omfattas av garantin, bära kostnaderna för erforderliga reservdelar och fraktkostnader. Skulle köparen själv eller genom icke sakkunnig person ha demonterat reklamerad vara, som varit inmonterad i byggnad eller motsvarande, förlorar han rätten att göra gällande garantianspråk.

9. Reservdelar som kund erhåller debiteras via faktura. Utbytta reservdelar skall returneras till Polarheat inom utsatt förfallodatum på fakturan för att kreditering skall ske.

Denna garanti omfattar inte varor som säljs ur överskottspartier eller motsvarande.

Garantin omfattar inte följande:
1.     Igen-isning av förångare vid låga temperaturer. Mkt vanligt fenomen som inträffar vid hög luftfuktighet och minusgrader.
Det är varje kunds skyldighet att kolla detta regelbundet under vinterhalvåret.
Detta händer alla värmepumpar oavsett märke!
 
2.     Skador som orsakats av aggressivt vatten på tex. värmeväxlaren.
Frätskador kan uppstå i värmeväxlaren med följd att vägg mellan gas-vattendelen försvagas och köldmedlet trycks ut i värmesystemet.
 
3.     Skador som orsakats av för stor belastning på värmepump. Värmepump som är feldimensionerad i förhållande till husets värmebehov utsätts för högt slitage mer än normalt. Detta gäller främst egen installation.

1.     Solfångare vacuumrör Heat-Pipe
Efter installation ska kund eller den firma besikta att alla rör är hela.
Garantin kan ej omfatta fel eller trasiga rör som av någon anledning tappat vacuumet eller på annat sätt gått sönder.
Yttre omständigheter som tex. väder och vind, djur, fåglar, lekande barn (stenkastning eller föremål) is och snö, kan orsaka skador så att skada uppstår.
Däremot erbjuder vi att sälja nya rör till ett rabatterat pris för utbyte.
Pris är 50% av ord. pris.