Garantivillkor

Polarheat påtar sig i enlighet med villkoren i detta garantiåtagande, att bidra till avhjälpande av fel i varan som beror på material- eller tillverkningsfel.

Polarheats ansvar omfattar inte rätt för köparen att själv eller genom annan i vidare utsträckning än som följer av punkt 6 nedan avhjälpa fel i varan på Polarheats bekostnad, kräva prisavdrag, hävning eller skadestånd.

 

Polarheats ansvar omfattar endast fel som uppstår under de för varan avsedda arbetsförhållandena och vid en riktig användning av varan i övrigt. Ansvaret omfattar inte fel som orsakas av omständigheter efter att risken för varan övergått på köparen. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll, att varan ej installerats av en certifierad kylmontör och elinstallatör. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.

Garantin för företag och organisationer gäller endast fel som visar sig inom 1 år från den dag Polarheat levererade varan. Garantin för privatpersoner gäller fel som visar sig inom 2 år från den dag Polarheat levererade varan.

 

- Företag och organisationer erhåller 1 års materialgaranti (reservdel)

- Privatpersoner erhåller 2 års års materialgaranti (reservdel)

- 2 års fullgaranti vid köp av värmepump+installation (reservdel+arbete)

Tillsammans med installation säljs värmepumpar med 2 års fullgaranti. Ersättning utgår för resa, arbete och reservdelar enligt rådande ersättningsnivåer. Garantin räknas från datum för leverans och gäller endast under förutsättning att Kunden kan visa att installationen av aggregatet har skett fackmannamässigt, samt att Polarheat har beretts tillfälle till att inspektera felet samt till att därefter besluta om lämplig avhjälpningsåtgärd. För att ett garantiärende skall hanteras, skall detta felanmälas enligt rådande procedur, via Polarheat.se.

 

Köparen skall skriftligen till Polarheat reklamera fel inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts. I intet fall får köparen reklamera senare än 14 dagar efter utgången av den ansvarstid som bestäms i punkt 4. Reklamationen skall innehålla en utförlig beskrivning av hur felet yttrar sig. Garantianspråk skall åtföljas av fakturanummer eller kontantkvitto samt uppgifter om när reklamerad vara levererades. Köparen förlorar rätten att göra gällande garantianspråk om han inte skriftligen reklamerar fel inom den tid och på det sätt som bestäms i denna punkt.

 

Sedan Polarheat mottagit reklamation och garantianspråk i enlighet med villkoren i detta garantiåtagande skall Polarheat, om felet omfattas av garantin, bära kostnaderna för erforderliga reservdelar och fraktkostnader. Skulle köparen själv eller genom icke sakkunnig person ha demonterat reklamerad vara, som varit inmonterad i byggnad eller motsvarande, förlorar han rätten att göra gällande garantianspråk.

Reservdelar som kund erhåller debiteras via faktura. Utbytta reservdelar skall returneras till Polarheat inom utsatt förfallodatum på fakturan för att kreditering skall ske.

 

5. För att garanti ska gälla måste kunden betala hela beloppet som gjorts upp före köp. Kund har inte rätt att kvarhålla viss del av belopp vid eventuell tvist. Alla tvister ska provas i domstol.

Denna garanti omfattar inte varor som säljs ur överskottspartier eller motsvarande.

Om Polarheat:
  • Polarheat är ett helsvenskt bolag med inriktning att konstruera, utveckla luft/vatten värmepumpar, ackumulatortankar, solfångare för uppvärmning av fastigheter i Norden
  • Bolaget består av ett antal "rebeller" och ingenjörer som vill utmana de stora bolagen med "monopol" i detta område. Vårat mål är att erbjuda bättre priser för samma produkter och bara visa fakta.
  • Vår målsättning är att kapa kostnader så att våra produkter blir prisvärda för konsumenten. Kvaliteten ska vara högsta möjliga och bara de bästa komponenter och maskindelar används för våra pumpar.
  • Alla våra modeller är egna konstruktioner  och/eller samarbete med de bästa fabriker som vill samarbeta med oss. Alla konstruktioner är anpassade för Nordiskt klimat med höga krav på COP-värde, funktion, service mm.
  • Polarheat har inga mellanhänder från fabrik till kund. Därför kan vi erbjuda bästa priser som slår de flesta av våra konkurrenter. Alla som medverkar ingår i vår organisation, återförsäljare, installatörer, servicetekniker osv.
  • Alla våra produkter har garanti för att du som kund ska känna dig trygg och säker på att få hjälp om du behöver.

              Bolagsfakta: Polarheat AB orgnr. 556828-2379

             Adress huvudkontor: Tånåsvägen 1, 417 49 Göteborg

             Tel: 0707-355686